fbpx

Glossomi privaatsuspoliitika

Glossom OÜ (edaspidi Glossom) on tervisedendusteenuse osutaja lastele kui ka täiskasvanutele.
Glossomi jaoks on Teie isikuandmete kaitsmine väga oluline. Soovime, et teaksite, milliseid Teie isikuandmeid kogume ja miks, kuidas neid kasutame ning millised on Teie valikud ja võimalused.
Alljärgnevad selgitused ei puuduta juriidiliste isikute (äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste) andmete hoidmist Glossomi veebilehel või andmekogudes.
Selgitused ei puuduta ka isikuandmete töötlemist riiklikes registrites ja infosüsteemides, mille veebikeskkonna haldamine ei ole Glossomi pädevuses.

1. Millised andmed on isikuandmeteks?

1.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress (kujul nimi.perekonnanimi@xxx.ee), ID kaardi number, meditsiiniasutuses kasutatav isikutuvastuskood jms.
1.2. Isikuandmete mõistega on hõlmatud ka tundlikud andmed isiku kohta, nt terviseandmed, geneetilised ja bioloogilised andmed (nn eriliiki isikuandmed).

2. Milliseid minu isikuandmeid ja millisel eesmärgil Glossomis töödeldakse?
2.1. Glossom töötleb Teie andmeid tervishoiuteenuse osutamiseks. Andmete töötlemine on vajalik Teie tervisliku seisukorra parandamiseks, diagnoosimiseks ja teraapia pakkumiseks. Kui tulete Glossomisse vastuvõtule, töötleb Glossom peamiselt järgmisi Teie isikuandmeid:
2.1.1. kontaktandmeid;
2.1.2. isikutuvastuseks vajalikke andmeid (nt nimi, sünniaeg, isikukood);
2.1.3. terviseandmeid, sh andmeid tervisliku seisukorra kohta;
2.2. Glossom töötleb Teie isikuandmeid ka siis, kui:
2.2.1. edastab Teie terviseandmeid riiklikesse registritesse (nt tervise infosüsteem) või asutustele (nt Eesti Haigekassa, Terviseamet) seadustest tulenevaid kohustusi täites. Glossomi poolt tervise infosüsteemi esitatud andmetega saate ka iseseisvalt tutvuda lehel www.digilugu.ee.
2.2.2. Registreerite end vastuvõtule (sh elektroonilise veebiplatvormi kaudu). Glossom töötleb Teie nime ja kontaktandmeid, et vastuvõttu broneerida.
2.2.3. Soovite enda terviseandmete väljastamist. Glossom töötleb Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Teie isiku kindlaks tegemiseks ning Teile vastamiseks.
2.2.4. Esitate selgitustaotluse, teabenõude, märgukirja või kaebuse. Glossom töötleb Teie isikuandmeid, et teha kindlaks Teie pöördumises kirjeldatud asjaolud ning selleks, et Teile vastata.
2.2.5. Kasutate meie veebi.
2.2.5.1. Glossom kasutab Teie IP aadressi infosüsteemide turvalisuse tagamise ja teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
2.2.5.2. Glossom kasutab Teie külastusandmeid Glossomi veebilehel, et pakkuda Teile parimat kasutajakogemust. Glossomi küpsiste kasutamise reeglitega saad tutvuda siin.
2.2.6. Glossom soovib Teie tagasisidet Glossomi tööle ja teenuse kvaliteedile. Glossom võib Teie kontaktandmeid kasutada küsimustiku saatmiseks.
2.2.6.1. Tavapäraselt viib Glossom rahulolu küsitlusi läbi anonüümselt Glossomis kohapeal või anonüümselt Glossomi veebiplatvormil ning sellisel juhul isikuandmeid ei töödelda.
2.2.7. Taotlete teisese arvamuse andmist Teile Glossomi poolt osutatud teenuse kvaliteedile. Glossom kohustab edastama teisese arvamuse andjale kõik Teile osutatud tervishoiuteenuseid kajastavad dokumendid või nende koopiad.

3. Kes minu isikuandmeid Glossomis töötleb?
3.1. Teie isikuandmeid töötlevad teenuste osutamiseks Glossomi meditsiinilise väljaõppega töötajad. Glossomi töötajatel, kes Teile teenust osutavad, on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus. Teie andmete töötlemine meie infosüsteemides on logidega jälgitav.
3.2. Glossomi töötajad töötlevad Teie isikuandmeid ka Teid Glossomisse vastuvõtule registreerides, Teie päringutele ja teabenõuetele vastamisel ning rahulolu küsitlusi edastades mahus, mis on vajalik nende toimingute tegemiseks.
3.3. Kutse omandamise eesmärgil on Glossomi töötajate vastutusel lubatud terviseteenuse osutamisel osaleda:
3.3.1. ämmaemandaõppe üliõpilasel;
3.3.2. füsioterapeudi õppe üliõpilasel

3.4. Kogemuste vahetamiseks ja koostöö edendamiseks võib Glossom kaasata teenuse osutamiseks välisarste/terapeute, kes ei ole Glossomi töötajad.

4. Millised Glossomi koostööpartnerid minu isikuandmeid töötlevad?
4.1. Glossomi koostööpartnerid (volitatud töötlejad) Glossomiga sõlmitud lepingute alusel on Goldent Hambahooldus, Blaudent, Meliva, Rakvere Hambakliinik, Dr. Kaljuranna Hambaravi:
4.1.1. Glossom teeb kliendi nõusolekul koostööd terviseinfo (nimi, sünniaeg või isikukood, terviseinfo) saamiseks ja konsulteerimiseks hambaarstide, perearstide, ortodontide või kirurgidega, kes on otseselt seotud kliendiga.

5. Millistes infosüsteemides minu isikuandmeid hoitakse?
5.1. Glossom hoiab Teie isikuandmeid asutusesiseselt teenuste eripäradega arvestavas turvalises infosüsteemis, mis on kooskõlas Glossomi privaatsuspoliitikaga. Infosüsteem on kaitstud volitamata juurdepääsu eest.

6. Millistesse registritesse ja asutustesse minu andmeid edastatakse?
6.1. Glossom edastab Teie isikuandmeid:
6.1.1. tervise infosüsteemi seadusest tulenevat kohustust täites.
6.1.2. Eesti Tervisekassale seadusest tulenevat kohustust täites Eesti Tervisekassa poolt rahastatavate raviteenuste kohta.
6.1.3. Tervise Arengu Instituudile nende poolt rahastatavate tervishoiuteenuste eraldise kasutamise järelevalve teostamiseks. Teie andmeid edastatakse anonümiseeritult.
6.2. Kõikidel Teie isikuandmete saajatel on saladuse hoidmise kohustus neile edastatud andmete suhtes.

7. Millisel alusel minu isikuandmeid töödeldakse?
7.1. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel (alus: tervishoiuteenuse korraldamise seadus § 41 lg 1).
7.2. Tervise infosüsteemi andmete edastamine toimub seadusest tulenevat kohustust täites. Seega ei vaja Glossom Teie nõusolekut isikuandmete edastamiseks.
7.3. Välisarstide või praktiseerivate arstide, kes ei ole Glossomi töötajad, kaasamiseks Teile raviteenuste osutamiseks küsime eelnevalt Teie nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks.
7.4. Tagasiside küsimustiku väljastamiseks võime kasutada Teie kontaktandmeid. Tagasiside küsimine on vajalik tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamiseks ning tagasiside küsimine korraldatakse seadusest tulenevat kohustust täites. Seega ei küsi Glossom Teile tagasiside küsimustiku saatmiseks nõusolekut Teie kontaktandmete kasutamiseks, vaid teeb seda õigustatud huvi alusel juhul, kui Glossom kasutab Teile küsimustiku saatmiseks Teie kontaktandmeid. Glossomi huvi Teie kontaktandmete kasutamiseks on põhjendatud raviteenuste kvaliteedi säilitamise ja parandamise eesmärgiga.
7.5. Juhul, kui soovite teisest arvamust Teile osutatud teenuse kohta, siis edastab Glossom teisese arvamuse andjale kõik Teile osutatud terviseteenuseid kajastavad dokumendid või nende koopiad. Dokumentide edastamine toimub seadusest tulenevat kohustust täites. Seega ei vaja Glossom Teie nõusolekut isikuandmete edastamiseks teisese arvamuse andjale.
7.6. Broneeringusüsteemi veebikeskkonna kasutamise korral töötleb Glossom Teie kontaktandmeid Teie nõusoleku alusel. Glossom loeb Teie nõusoleku antuks, kui märgite oma kontaktandmed veebikeskkonda eesmärgiga end Glossomisse vastuvõtule registreerida.

8. Milliseid juurdepääsupiiranguid kasutatakse eraisikutega suhtluseks?
8.1. Teiega peetav kirjavahetus registreeritakse Glossomi infosüsteemis. Teie kirjavahetus on piiratud juurdepääsuga. Glossom kasutab Teiega peetud suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt avaliku teabe seadusele.
8.2. Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Piiratud juurdepääsuga andmed katame dokumenti väljastades kinni.
8.3. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

9. Milleks kasutame füüsilise isikuga peetud kirjavahetuses saadud isikuandmeid?
9.1. Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui Glossom peab Teile vastamiseks järelepärimisi tegema, avaldab Glossom Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.
9.2. Kui olete saatnud Glossomile selgitustaotluse või sekkumistaotluse või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame Teid.

10. Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?
10.1. Kirjavahetust säilitame 5 aastat.
10.2. Teie kontaktandmeid (vastuvõtule registreerimise korral küsitud e-posti aadress ja telefoninumber) säilitame 5 aasta möödumisel Teie viimasest vastuvõtust.
10.3. Teie IP aadressi säilitame 1 aasta alates veebi külastamisest.
10.4. Terviseandmeid säilitame asutusesiseses infosüsteemis vastavalt seadusest tulenevatele andmete säilitamise tähtaegadele. Olulisemad terviseandmeid puudutavad tähtajad:
10.5. Andmete säilitamise tähtaja saabumisel dokumendid hävitatakse.

11. Kirjasaatmise viisid: kas kasutatakse liht- või tähitud posti, krüpteeritud või krüpteerimata e-posti?
11.1. Paberil dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, anname kätte Teile isiklikult, olles saanud tuvastada Teie isikusamasuse.
11.2. Isikuandmeid (sh terviseandmeid) sisaldavaid elektroonilisi dokumente saadame Teile krüpteeritult e-posti teel, kui oleme saanud kindlaks teha Teie isikusamasuse.
11.3. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu või krüpteeritult e-posti teel.

12. Milliseid andmeid asutusse tööle kandideerijatelt kogutakse ja kui kaua neid säilitatakse?
12.1. Vabade töö- ja praktikakohtade info on kättesaadav Glossomi veebilehel. Glossom kasutab värbamiseks ka sihtotsingut.
12.2. Glossomisse tööle kandideerides lähtub Glossom kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Eraldi nõusolekut kandidaadilt ei ole vaja vormistada andmete töötlemisel, mis kandidaat on ise esitanud.
12.3. Glossom eeldab, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega on lubatud suhelda ilma lisaloata. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et Glossom nende poole teabe saamiseks pöördub.
12.4. Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad Glossomi töötajad. Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.
12.5. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitab Glossom kuni õigusaktides toodud vaidlustustähtaja lõpuni, kui mittevalitud kandidaat ei ole andud nõusolekut oma andmete säilitamiseks hilisemate tööpakkumiste tegemise eesmärgil.

13. Kuidas saan tutvuda minu kohta käivate andmetega? Millised on minu õigused?
13.1. Teil on seoses isikuandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:
13.1.1. õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Me väljastame Teile andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel.
13.1.2. õigus saada infot, kas Glossom töötleb Teie isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele ligipääs;
13.1.3. õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
13.1.4. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine ei toimu seaduslikul alusel;
13.1.5. õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, on kohustuslik säilitada seaduse alusel;
13.1.6. õigus piirata oma isikuandmete töötlemist juhul, kui isikuandmete töötlemine ei toimu seaduslikul alusel;
13.1.7. õigus keelata tervishoiuteenuse osutaja juurdepääs oma isikuandmetele tervise infosüsteemis. Juurdepääsu piiramiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Glossomile.
13.1.8. õigus taotleda Glossomi poolt osutatud raviteenuse kvaliteedi osas teisese arvamuse andmist mõnelt teiselt tervishoiuteenuse osutajalt.
13.1.9. õigus saada oma isikuandmed, mida Te ise olete esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks. Andmed väljastatakse kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus;
13.1.10. õigus taotleda andmete ülekantavust teisele teenusepakkujale, kui andmeid töödeldakse Teiega sõlmitud lepingu või Teie nõusoleku alusel;
13.1.11. õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel;
13.2. Glossom keeldub Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
13.2.1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
13.2.2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
13.2.3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
13.2.4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
14. Õiguste kaitse ja kontaktid
14.1. Kõikides küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega, saate meie saata kirja info@glossom.ee meiliaadressil
14.2. Juhul kui Te leiate, et Glossom on isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite esitada kaebuse aadressil info@glossom.ee või pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).